Zamknij
wyszukaj na stronie

Ewidencja Czasu Pracy

Ewidencja czasu pracy | System ewidencji czasu pracy | AutoID

Ewidencja czasu pracy to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Stanowi ona fundament prawidłowego naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, a także odgrywa kluczową rolę w kwestiach związanych z urlopami, zwolnieniami lekarskimi i nadgodzinami.

Systemy ewidencji czasu pracy

Istnieją dwa główne sposoby ewidencji czasu pracy. Pierwsza z nich to ręczne wpisywanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także przerw, nadgodzin i nieobecności. Pracownicy odznaczają się na liście, wchodząc i wychodząc z pracy. Mogą także otrzymywać karty, które opieczętowuje osoba upoważniona na początku i końcu zmiany. Coraz częściej stosowana jest jednak ewidencja elektroniczna. Istnieje wiele programów pozwalających na ewidencjonowanie czasu pracy, które automatyzują wiele czynności i ułatwiają zarządzanie danymi. Na rynku znaleźć można proste, jak i bardziej zaawansowane systemy, które integrują się z systemami kontroli dostępu, systemami kadrowo-płacowymi i monitoringiem GPS. W niektórych przypadkach sprawdzają się także aplikacji mobilne, które pozwalają pracownikom na zaznaczanie czasu pracy na smartfonach lub tabletach.

Wybór sposobu zależy od wielkości firmy, rodzaju pracy, budżetu i potrzeb pracowników. Ważne jednak, aby był zgodny z przepisami prawa pracy.

Narzędzia do ewidencji czasu pracy

1. Papierowa ewidencja

Papierowa ewidencja przepracowanych godzin może być dobrym rozwiązaniem dla bardzo małych firm lub firm o prostych procesach. Oferuje ona łatwość obsługi, niskie koszty i dostępność. Należy jednak pamiętać o wadach papierowej ewidencji, takich jak czasochłonność wpisywania się przez pracowników, co jest szczególnie dotkliwe podczas pracy zmianowej, ryzyko utraty danych oraz ich kradzieży, a także fałszowanie informacji przez pracowników.

2. Excel

Podobnie jak papierowe ewidencjonowanie, Excel może być dobrym rozwiązaniem do czasu pracy dla małych firm lub tych o prostych procesach. Oferuje on łatwość dostępu, niskie koszty i możliwość dostosowania do specyficznych potrzeb. Należy jednak pamiętać o wadach Excela, takich jak: czasochłonność, podatność na błędy ludzkie, ryzyko utraty danych, konieczność poprawnego zaprogramowania funkcji i brak automatyzacji.

3. Prosta aplikacja

Proste aplikacje do ewidencji czasu stanowią bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie. Oferują one szereg zalet, takich jak łatwość obsługi, niskie koszty i oszczędność czasu. Należy jednak pamiętać o ich ograniczeniach, takich jak stosunkowo niewielka funkcjonalność, brak integracji z innymi systemami i często brak możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb. Przed wyborem prostej aplikacji, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować jej funkcje i upewnić się, że spełnia ona oczekiwania firmy, a co za tym idzie będzie dla jej pracowników funkcjonalna.

4. Oprogramowanie

Programy komputerowe do ewidencji czasu pracy oferują szereg zalet, takich jak: automatyzacja procesów, oszczędność czasu i pieniędzy, zwiększenie dokładności danych i optymalizacja działania dzięki szerokim możliwościom raportowania. Dzięki integracji, systemy automatyzują wiele zadań związanych z ewidencją przepracowanego czasu, takich jak rejestrowanie czasu wejścia i wyjścia pracowników, tworzenie raportów i analiz, obliczanie wynagrodzeń. Pracownicy bardzo często doceniają łatwość rejestrowania czasu pracy i szybki dostęp do informacji o swoich urlopach i nieobecnościach. Należy jednak wziąć pod uwagę również wady tych programów, takie jak stosunkowo wysokie koszty wdrożenia, konieczność przeszkolenia pracowników, zależność od systemów informatycznych, dostawców energii i ryzyko cyberataków.

Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy pracowników?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, ewidencja czasu pracy pracowników powinna zawierać określone elementy, co stanowi o jej rzetelności i wiarygodności. Jednymi z ważniejszych informacji są dane identyfikacyjne pracownika:

 • imię i nazwisko,
 • numer ewidencyjny (jeśli został nadany),
 • stanowisko pracy,
 • wymiar czasu pracy.

Informacje o przepracowanym czasie w danym okresie rozliczeniowym:

 • dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy (z uwzględnieniem przerw),
 • liczba przepracowanych godzin dziennie, tygodniowo i w danym miesiącu,
 • liczba przepracowanych godzin w porze nocnej (jeśli dotyczy),
 • liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (jeśli dotyczy),
 • liczba godzin dyżuru (jeśli dotyczy),
 • informacje o urlopach i innych nieobecnościach w pracy.

Ponadto w dokumentacji znaleźć mogą się rodzaj i wymiar zwolnień od pracy oraz usprawiedliwionych nieobecności w pracy (np. delegacje), wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, jeżeli występują.

Co ważne pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników z zasadami prowadzenia ewidencji, a podwładni mają prawo dostępu do swoich danych i żądania ich uzupełnienia lub sprostowania, gdy zachodzi taka konieczność.

Ewidencja uproszczona

W firmach oraz instytucjach prowadzona może być standardowa, omówiona wyżej, jak i uproszczona ewidencja godzin pracy. Rozwiązanie uproszczone musi zawierać co najmniej:

 • dane identyfikacyjne pracownika,
 • informacje o przepracowanym czasie dziennie, tygodniowo i w danym miesiącu (niewymagane są dokładne godziny pracy oraz informacja o nadgodzinach i godzinach dyżuru),
 • informacje o urlopach oraz innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Ewidencja uproszczona może być stosowana tylko w określonych przypadkach, podczas gdy ewidencja standardowa jest obowiązkowa dla wszystkich firm, które nie spełniają warunków do prowadzenia ewidencji uproszczonej. Co ważne prowadzenie dokumentacji uproszczonej nie zwalnia pracodawcy z obowiązku przestrzegania przepisów prawa pracy.

Ewidencja czasu pracy pracowników — kto i kiedy musi ją prowadzić?

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników spoczywa na pracodawcy. Zgodnie z art. 149 § 1 Kodeksu pracy dotyczy wszystkich zatrudnionych pracowników niezależnie od wielkości firmy, formy zatrudnienia czy branży. Musi być prowadzona od pierwszego dnia nawiązania stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawca musi zacząć rejestrować czas pracy pracownika od pierwszych minut jego działania w firmie.

Za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Dodatkowo pracownik ma prawo żądać odszkodowania za poniesione szkody, np. w przypadku nieprawidłowego naliczenia wynagrodzenia za przepracowane godziny.

Ewidencja czasu pracy a rejestracja — co i kiedy wybrać?

W naszej ofercie znaleźć można dwa systemy do czasu pracy, które mogą sprawdzić się we wszystkich organizacjach, którym zależy na rzetelności rejestrowania przepracowanych godzin. Ewidencja Czasu Pracy jest szczególnie korzystna dla firm, które szukają prostego rozwiązania niewymuszającego szczegółowego planowania kalendarzy i schematów pracy. Dzięki prostocie w obsłudze i niskim kosztom wdrożenia, system Ewidencji Czasu Pracy od AutoID Polska stanowi idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które szukają optymalizacji kosztów oraz oczekują rzetelnych danych o swoich pracownikach. Pozwala ono na skuteczne monitorowanie czasu pracy zatrudnionych osób, precyzyjne rejestrowanie godzin pracy oraz generowanie raportów analitycznych, co jest istotne dla efektywnego zarządzania czasem pracy i płacami.

Z drugiej strony dla dużych firm, gdzie zatrudnienie obejmuje znaczną liczbę pracowników, system Rejestracji Czasu Pracy od AutoID Polska może być ciekawszym wyborem ze względu na funkcjonalności, jakie oferuje. Zapewnia on skalowalność i elastyczność, aby sprostać wymaganiom związanym z monitorowaniem czasu pracy pracowników pracy niezależnie od specyfiki branżowej oraz ilości zmian, na które pracują zatrudnieni. Dzięki szeregowi dostępnych funkcji zarządzanie kadrami nie sprawia trudności. Zaplanowanie działania oraz wykrycie anomalii nie jest czasochłonne, nie wymaga szeregu analiz wykonywanych ręcznie.

Podsumowując, Ewidencja Czasu Pracy jest idealna dla wszystkich firm ze względu na swoją prostotę obsługi i niskie koszty wdrożenia, podczas gdy system Rejestracji Czasu Pracy sprawdzi się lepiej w dużych firmach, gdzie potrzebne są skalowalność i zaawansowane funkcje. Bez względu na rozmiar organizacji, obydwa moduły od AutoID Polska umożliwiają precyzyjne zarządzanie czasem pracy, optymalizację wykorzystania zasobów oraz skuteczną kontrolę obecności pracowników, dlatego warto wdrożyć jeden z nich w swojej organizacji.

Często zadawane pytania

Co to jest ewidencja czasu pracy?
Jest to dokument, w którym rejestruje się czas pracy pracowników. Jest ona obowiązkowa dla wszystkich pracodawców i musi być prowadzona od pierwszego dnia nawiązania stosunku pracy.
Ile czasu należy przechowywać ewidencję czasu pracy?
Pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację przez cały okres zatrudnienia, a także przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.
Jak przechowywać ewidencję czasu pracy?
Ewidencję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od osób nieuprawnionych, postronnych. Może to być zamykany pokój, sejf lub system o ograniczonym dostępie. Dokumenty muszą jednak być łatwo dostępne dla uprawnionych osób, takich jak pracownicy, przedstawiciele organów nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy lub sądu.
Jak rozliczać ewidencję czasu pracy?
Można rozliczać ewidencję czasu pracy ręcznie, jak i przy użyciu programów komputerowych i aplikacji mobilnych, które ułatwiają rozliczenia i automatyzują wiele czynności. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od wielkości firmy, liczby pracowników, specyfiki pracy i indywidualnych potrzeb pracodawcy.
Za jaki okres powinna być prowadzona ewidencja czasu pracy?
W przypadku standardowego systemu pracy (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, 5 dni w tygodniu) okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 4 miesiące. Oznacza to, że ewidencja musi być rozliczania nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.
Czy ewidencja czasu pracy jest obowiązkowa?
Jest obowiązkowa dla każdego pracodawcy w Polsce. Wynika to z art. 149 Kodeksu pracy, który nakazuje pracodawcy prowadzenie ewidencji czasu pracy w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.
Czy ewidencję czasu pracy trzeba drukować?
EOd 1 stycznia 2019 r. nie musi być drukowana. Zgodnie z art. 9411 §1 Kodeksu pracy, dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy może być prowadzona w formie elektronicznej, która jest równoważna z dokumentacją pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci papierowej.
Dla kogo nie trzeba prowadzić ewidencji czasu pracy?
Bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy dla wszystkich swoich pracowników. Wyjątki dopuszczają brak tego typu dokumentacji dla:
 • pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy,
 • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
 • pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.
Co grozi za brak ewidencji czasu pracy?
Za brak ewidencjonowania przepracowanych godzin pracodawcy grozi kara grzywny. Wysokość kary może sięgać od 1000 zł do 30 000 zł. W wyjątkowych sytuacjach brak ewidencji czasu pracy może być również uznany za przestępstwo i skutkować karą pozbawienia wolności do 5 lat. Dotyczy to sytuacji, w których pracodawca celowo fałszuje lub niszczy ewidencję czasu pracy w celu pokrzywdzenia pracowników.

Systemy ewidencji czasu pracy

Istnieją dwa główne sposoby ewidencji czasu pracy. Pierwsza z nich to ręczne wpisywanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także przerw, nadgodzin i nieobecności. Pracownicy odznaczają się na liście, wchodząc i wychodząc z pracy. Mogą także otrzymywać karty, które opieczętowuje osoba upoważniona na początku i końcu zmiany. Coraz częściej stosowana jest jednak ewidencja elektroniczna. Istnieje wiele programów pozwalających na ewidencjonowanie czasu pracy, które automatyzują wiele czynności i ułatwiają zarządzanie danymi. Na rynku znaleźć można proste, jak i bardziej zaawansowane systemy, które integrują się z systemami kontroli dostępu, systemami kadrowo-płacowymi i monitoringiem GPS. W niektórych przypadkach sprawdzają się także aplikacji mobilne, które pozwalają pracownikom na zaznaczanie czasu pracy na smartfonach lub tabletach.

Wybór sposobu zależy od wielkości firmy, rodzaju pracy, budżetu i potrzeb pracowników. Ważne jednak, aby był zgodny z przepisami prawa pracy.

Narzędzia do ewidencji czasu pracy

1. Papierowa ewidencja

Papierowa ewidencja przepracowanych godzin może być dobrym rozwiązaniem dla bardzo małych firm lub firm o prostych procesach. Oferuje ona łatwość obsługi, niskie koszty i dostępność. Należy jednak pamiętać o wadach papierowej ewidencji, takich jak czasochłonność wpisywania się przez pracowników, co jest szczególnie dotkliwe podczas pracy zmianowej, ryzyko utraty danych oraz ich kradzieży, a także fałszowanie informacji przez pracowników.

2. Excel

Podobnie jak papierowe ewidencjonowanie, Excel może być dobrym rozwiązaniem do czasu pracy dla małych firm lub tych o prostych procesach. Oferuje on łatwość dostępu, niskie koszty i możliwość dostosowania do specyficznych potrzeb. Należy jednak pamiętać o wadach Excela, takich jak: czasochłonność, podatność na błędy ludzkie, ryzyko utraty danych, konieczność poprawnego zaprogramowania funkcji i brak automatyzacji.

3. Prosta aplikacja

Proste aplikacje do ewidencji czasu stanowią bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie. Oferują one szereg zalet, takich jak łatwość obsługi, niskie koszty i oszczędność czasu. Należy jednak pamiętać o ich ograniczeniach, takich jak stosunkowo niewielka funkcjonalność, brak integracji z innymi systemami i często brak możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb. Przed wyborem prostej aplikacji, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować jej funkcje i upewnić się, że spełnia ona oczekiwania firmy, a co za tym idzie będzie dla jej pracowników funkcjonalna.

4. Oprogramowanie

Programy komputerowe do ewidencji czasu pracy oferują szereg zalet, takich jak: automatyzacja procesów, oszczędność czasu i pieniędzy, zwiększenie dokładności danych i optymalizacja działania dzięki szerokim możliwościom raportowania. Dzięki integracji, systemy automatyzują wiele zadań związanych z ewidencją przepracowanego czasu, takich jak rejestrowanie czasu wejścia i wyjścia pracowników, tworzenie raportów i analiz, obliczanie wynagrodzeń. Pracownicy bardzo często doceniają łatwość rejestrowania czasu pracy i szybki dostęp do informacji o swoich urlopach i nieobecnościach. Należy jednak wziąć pod uwagę również wady tych programów, takie jak stosunkowo wysokie koszty wdrożenia, konieczność przeszkolenia pracowników, zależność od systemów informatycznych, dostawców energii i ryzyko cyberataków.

Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy pracowników?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, ewidencja czasu pracy pracowników powinna zawierać określone elementy, co stanowi o jej rzetelności i wiarygodności. Jednymi z ważniejszych informacji są dane identyfikacyjne pracownika:

 • imię i nazwisko,
 • numer ewidencyjny (jeśli został nadany),
 • stanowisko pracy,
 • wymiar czasu pracy.

Informacje o przepracowanym czasie w danym okresie rozliczeniowym:

 • dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy (z uwzględnieniem przerw),
 • liczba przepracowanych godzin dziennie, tygodniowo i w danym miesiącu,
 • liczba przepracowanych godzin w porze nocnej (jeśli dotyczy),
 • liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (jeśli dotyczy),
 • liczba godzin dyżuru (jeśli dotyczy),
 • informacje o urlopach i innych nieobecnościach w pracy.

Ponadto w dokumentacji znaleźć mogą się rodzaj i wymiar zwolnień od pracy oraz usprawiedliwionych nieobecności w pracy (np. delegacje), wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, jeżeli występują.

Co ważne pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników z zasadami prowadzenia ewidencji, a podwładni mają prawo dostępu do swoich danych i żądania ich uzupełnienia lub sprostowania, gdy zachodzi taka konieczność.

Ewidencja uproszczona

W firmach oraz instytucjach prowadzona może być standardowa, omówiona wyżej, jak i uproszczona ewidencja godzin pracy. Rozwiązanie uproszczone musi zawierać co najmniej:

 • dane identyfikacyjne pracownika,
 • informacje o przepracowanym czasie dziennie, tygodniowo i w danym miesiącu (niewymagane są dokładne godziny pracy oraz informacja o nadgodzinach i godzinach dyżuru),
 • informacje o urlopach oraz innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Ewidencja uproszczona może być stosowana tylko w określonych przypadkach, podczas gdy ewidencja standardowa jest obowiązkowa dla wszystkich firm, które nie spełniają warunków do prowadzenia ewidencji uproszczonej. Co ważne prowadzenie dokumentacji uproszczonej nie zwalnia pracodawcy z obowiązku przestrzegania przepisów prawa pracy.

Ewidencja czasu pracy pracowników — kto i kiedy musi ją prowadzić?

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników spoczywa na pracodawcy. Zgodnie z art. 149 § 1 Kodeksu pracy dotyczy wszystkich zatrudnionych pracowników niezależnie od wielkości firmy, formy zatrudnienia czy branży. Musi być prowadzona od pierwszego dnia nawiązania stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawca musi zacząć rejestrować czas pracy pracownika od pierwszych minut jego działania w firmie.

Za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Dodatkowo pracownik ma prawo żądać odszkodowania za poniesione szkody, np. w przypadku nieprawidłowego naliczenia wynagrodzenia za przepracowane godziny.

Ewidencja czasu pracy a rejestracja — co i kiedy wybrać?

W naszej ofercie znaleźć można dwa systemy do czasu pracy, które mogą sprawdzić się we wszystkich organizacjach, którym zależy na rzetelności rejestrowania przepracowanych godzin. Ewidencja Czasu Pracy jest szczególnie korzystna dla firm, które szukają prostego rozwiązania niewymuszającego szczegółowego planowania kalendarzy i schematów pracy. Dzięki prostocie w obsłudze i niskim kosztom wdrożenia, system Ewidencji Czasu Pracy od AutoID Polska stanowi idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które szukają optymalizacji kosztów oraz oczekują rzetelnych danych o swoich pracownikach. Pozwala ono na skuteczne monitorowanie czasu pracy zatrudnionych osób, precyzyjne rejestrowanie godzin pracy oraz generowanie raportów analitycznych, co jest istotne dla efektywnego zarządzania czasem pracy i płacami.

Z drugiej strony dla dużych firm, gdzie zatrudnienie obejmuje znaczną liczbę pracowników, system Rejestracji Czasu Pracy od AutoID Polska może być ciekawszym wyborem ze względu na funkcjonalności, jakie oferuje. Zapewnia on skalowalność i elastyczność, aby sprostać wymaganiom związanym z monitorowaniem czasu pracy pracowników pracy niezależnie od specyfiki branżowej oraz ilości zmian, na które pracują zatrudnieni. Dzięki szeregowi dostępnych funkcji zarządzanie kadrami nie sprawia trudności. Zaplanowanie działania oraz wykrycie anomalii nie jest czasochłonne, nie wymaga szeregu analiz wykonywanych ręcznie.

Podsumowując, Ewidencja Czasu Pracy jest idealna dla wszystkich firm ze względu na swoją prostotę obsługi i niskie koszty wdrożenia, podczas gdy system Rejestracji Czasu Pracy sprawdzi się lepiej w dużych firmach, gdzie potrzebne są skalowalność i zaawansowane funkcje. Bez względu na rozmiar organizacji, obydwa moduły od AutoID Polska umożliwiają precyzyjne zarządzanie czasem pracy, optymalizację wykorzystania zasobów oraz skuteczną kontrolę obecności pracowników, dlatego warto wdrożyć jeden z nich w swojej organizacji.

Często zadawane pytania

Co to jest ewidencja czasu pracy?
Jest to dokument, w którym rejestruje się czas pracy pracowników. Jest ona obowiązkowa dla wszystkich pracodawców i musi być prowadzona od pierwszego dnia nawiązania stosunku pracy.
Ile czasu należy przechowywać ewidencję czasu pracy?
Pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację przez cały okres zatrudnienia, a także przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.
Jak przechowywać ewidencję czasu pracy?
Ewidencję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od osób nieuprawnionych, postronnych. Może to być zamykany pokój, sejf lub system o ograniczonym dostępie. Dokumenty muszą jednak być łatwo dostępne dla uprawnionych osób, takich jak pracownicy, przedstawiciele organów nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy lub sądu.
Jak rozliczać ewidencję czasu pracy?
Można rozliczać ewidencję czasu pracy ręcznie, jak i przy użyciu programów komputerowych i aplikacji mobilnych, które ułatwiają rozliczenia i automatyzują wiele czynności. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od wielkości firmy, liczby pracowników, specyfiki pracy i indywidualnych potrzeb pracodawcy.
Za jaki okres powinna być prowadzona ewidencja czasu pracy?
W przypadku standardowego systemu pracy (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, 5 dni w tygodniu) okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 4 miesiące. Oznacza to, że ewidencja musi być rozliczania nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.
Czy ewidencja czasu pracy jest obowiązkowa?
Jest obowiązkowa dla każdego pracodawcy w Polsce. Wynika to z art. 149 Kodeksu pracy, który nakazuje pracodawcy prowadzenie ewidencji czasu pracy w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.
Czy ewidencję czasu pracy trzeba drukować?
EOd 1 stycznia 2019 r. nie musi być drukowana. Zgodnie z art. 9411 §1 Kodeksu pracy, dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy może być prowadzona w formie elektronicznej, która jest równoważna z dokumentacją pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci papierowej.
Dla kogo nie trzeba prowadzić ewidencji czasu pracy?
Bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy dla wszystkich swoich pracowników. Wyjątki dopuszczają brak tego typu dokumentacji dla:
 • pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy,
 • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
 • pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.
Co grozi za brak ewidencji czasu pracy?
Za brak ewidencjonowania przepracowanych godzin pracodawcy grozi kara grzywny. Wysokość kary może sięgać od 1000 zł do 30 000 zł. W wyjątkowych sytuacjach brak ewidencji czasu pracy może być również uznany za przestępstwo i skutkować karą pozbawienia wolności do 5 lat. Dotyczy to sytuacji, w których pracodawca celowo fałszuje lub niszczy ewidencję czasu pracy w celu pokrzywdzenia pracowników.

Ewidencja czasu pracy to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Stanowi ona fundament prawidłowego naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, a także odgrywa kluczową rolę w kwestiach związanych z urlopami, zwolnieniami lekarskimi i nadgodzinami.

Systemy ewidencji czasu pracy

Istnieją dwa główne sposoby ewidencji czasu pracy. Pierwsza z nich to ręczne wpisywanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także przerw, nadgodzin i nieobecności. Pracownicy odznaczają się na liście, wchodząc i wychodząc z pracy. Mogą także otrzymywać karty, które opieczętowuje osoba upoważniona na początku i końcu zmiany. Coraz częściej stosowana jest jednak ewidencja elektroniczna. Istnieje wiele programów pozwalających na ewidencjonowanie czasu pracy, które automatyzują wiele czynności i ułatwiają zarządzanie danymi. Na rynku znaleźć można proste, jak i bardziej zaawansowane systemy, które integrują się z systemami kontroli dostępu, systemami kadrowo-płacowymi i monitoringiem GPS. W niektórych przypadkach sprawdzają się także aplikacji mobilne, które pozwalają pracownikom na zaznaczanie czasu pracy na smartfonach lub tabletach.

Wybór sposobu zależy od wielkości firmy, rodzaju pracy, budżetu i potrzeb pracowników. Ważne jednak, aby był zgodny z przepisami prawa pracy.

Narzędzia do ewidencji czasu pracy

1. Papierowa ewidencja

Papierowa ewidencja przepracowanych godzin może być dobrym rozwiązaniem dla bardzo małych firm lub firm o prostych procesach. Oferuje ona łatwość obsługi, niskie koszty i dostępność. Należy jednak pamiętać o wadach papierowej ewidencji, takich jak czasochłonność wpisywania się przez pracowników, co jest szczególnie dotkliwe podczas pracy zmianowej, ryzyko utraty danych oraz ich kradzieży, a także fałszowanie informacji przez pracowników.

2. Excel

Podobnie jak papierowe ewidencjonowanie, Excel może być dobrym rozwiązaniem do czasu pracy dla małych firm lub tych o prostych procesach. Oferuje on łatwość dostępu, niskie koszty i możliwość dostosowania do specyficznych potrzeb. Należy jednak pamiętać o wadach Excela, takich jak: czasochłonność, podatność na błędy ludzkie, ryzyko utraty danych, konieczność poprawnego zaprogramowania funkcji i brak automatyzacji.

3. Prosta aplikacja

Proste aplikacje do ewidencji czasu stanowią bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie. Oferują one szereg zalet, takich jak łatwość obsługi, niskie koszty i oszczędność czasu. Należy jednak pamiętać o ich ograniczeniach, takich jak stosunkowo niewielka funkcjonalność, brak integracji z innymi systemami i często brak możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb. Przed wyborem prostej aplikacji, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować jej funkcje i upewnić się, że spełnia ona oczekiwania firmy, a co za tym idzie będzie dla jej pracowników funkcjonalna.

4. Oprogramowanie

Programy komputerowe do ewidencji czasu pracy oferują szereg zalet, takich jak: automatyzacja procesów, oszczędność czasu i pieniędzy, zwiększenie dokładności danych i optymalizacja działania dzięki szerokim możliwościom raportowania. Dzięki integracji, systemy automatyzują wiele zadań związanych z ewidencją przepracowanego czasu, takich jak rejestrowanie czasu wejścia i wyjścia pracowników, tworzenie raportów i analiz, obliczanie wynagrodzeń. Pracownicy bardzo często doceniają łatwość rejestrowania czasu pracy i szybki dostęp do informacji o swoich urlopach i nieobecnościach. Należy jednak wziąć pod uwagę również wady tych programów, takie jak stosunkowo wysokie koszty wdrożenia, konieczność przeszkolenia pracowników, zależność od systemów informatycznych, dostawców energii i ryzyko cyberataków.

Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy pracowników?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, ewidencja czasu pracy pracowników powinna zawierać określone elementy, co stanowi o jej rzetelności i wiarygodności. Jednymi z ważniejszych informacji są dane identyfikacyjne pracownika:

 • imię i nazwisko,
 • numer ewidencyjny (jeśli został nadany),
 • stanowisko pracy,
 • wymiar czasu pracy.

Informacje o przepracowanym czasie w danym okresie rozliczeniowym:

 • dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy (z uwzględnieniem przerw),
 • liczba przepracowanych godzin dziennie, tygodniowo i w danym miesiącu,
 • liczba przepracowanych godzin w porze nocnej (jeśli dotyczy),
 • liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (jeśli dotyczy),
 • liczba godzin dyżuru (jeśli dotyczy),
 • informacje o urlopach i innych nieobecnościach w pracy.

Ponadto w dokumentacji znaleźć mogą się rodzaj i wymiar zwolnień od pracy oraz usprawiedliwionych nieobecności w pracy (np. delegacje), wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, jeżeli występują.

Co ważne pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników z zasadami prowadzenia ewidencji, a podwładni mają prawo dostępu do swoich danych i żądania ich uzupełnienia lub sprostowania, gdy zachodzi taka konieczność.

Ewidencja uproszczona

W firmach oraz instytucjach prowadzona może być standardowa, omówiona wyżej, jak i uproszczona ewidencja godzin pracy. Rozwiązanie uproszczone musi zawierać co najmniej:

 • dane identyfikacyjne pracownika,
 • informacje o przepracowanym czasie dziennie, tygodniowo i w danym miesiącu (niewymagane są dokładne godziny pracy oraz informacja o nadgodzinach i godzinach dyżuru),
 • informacje o urlopach oraz innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Ewidencja uproszczona może być stosowana tylko w określonych przypadkach, podczas gdy ewidencja standardowa jest obowiązkowa dla wszystkich firm, które nie spełniają warunków do prowadzenia ewidencji uproszczonej. Co ważne prowadzenie dokumentacji uproszczonej nie zwalnia pracodawcy z obowiązku przestrzegania przepisów prawa pracy.

Ewidencja czasu pracy pracowników — kto i kiedy musi ją prowadzić?

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników spoczywa na pracodawcy. Zgodnie z art. 149 § 1 Kodeksu pracy dotyczy wszystkich zatrudnionych pracowników niezależnie od wielkości firmy, formy zatrudnienia czy branży. Musi być prowadzona od pierwszego dnia nawiązania stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawca musi zacząć rejestrować czas pracy pracownika od pierwszych minut jego działania w firmie.

Za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Dodatkowo pracownik ma prawo żądać odszkodowania za poniesione szkody, np. w przypadku nieprawidłowego naliczenia wynagrodzenia za przepracowane godziny.

Ewidencja czasu pracy a rejestracja — co i kiedy wybrać?

W naszej ofercie znaleźć można dwa systemy do czasu pracy, które mogą sprawdzić się we wszystkich organizacjach, którym zależy na rzetelności rejestrowania przepracowanych godzin. Ewidencja Czasu Pracy jest szczególnie korzystna dla firm, które szukają prostego rozwiązania niewymuszającego szczegółowego planowania kalendarzy i schematów pracy. Dzięki prostocie w obsłudze i niskim kosztom wdrożenia, system Ewidencji Czasu Pracy od AutoID Polska stanowi idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które szukają optymalizacji kosztów oraz oczekują rzetelnych danych o swoich pracownikach. Pozwala ono na skuteczne monitorowanie czasu pracy zatrudnionych osób, precyzyjne rejestrowanie godzin pracy oraz generowanie raportów analitycznych, co jest istotne dla efektywnego zarządzania czasem pracy i płacami.

Z drugiej strony dla dużych firm, gdzie zatrudnienie obejmuje znaczną liczbę pracowników, system Rejestracji Czasu Pracy od AutoID Polska może być ciekawszym wyborem ze względu na funkcjonalności, jakie oferuje. Zapewnia on skalowalność i elastyczność, aby sprostać wymaganiom związanym z monitorowaniem czasu pracy pracowników pracy niezależnie od specyfiki branżowej oraz ilości zmian, na które pracują zatrudnieni. Dzięki szeregowi dostępnych funkcji zarządzanie kadrami nie sprawia trudności. Zaplanowanie działania oraz wykrycie anomalii nie jest czasochłonne, nie wymaga szeregu analiz wykonywanych ręcznie.

Podsumowując, Ewidencja Czasu Pracy jest idealna dla wszystkich firm ze względu na swoją prostotę obsługi i niskie koszty wdrożenia, podczas gdy system Rejestracji Czasu Pracy sprawdzi się lepiej w dużych firmach, gdzie potrzebne są skalowalność i zaawansowane funkcje. Bez względu na rozmiar organizacji, obydwa moduły od AutoID Polska umożliwiają precyzyjne zarządzanie czasem pracy, optymalizację wykorzystania zasobów oraz skuteczną kontrolę obecności pracowników, dlatego warto wdrożyć jeden z nich w swojej organizacji.

Często zadawane pytania

Co to jest ewidencja czasu pracy?
Jest to dokument, w którym rejestruje się czas pracy pracowników. Jest ona obowiązkowa dla wszystkich pracodawców i musi być prowadzona od pierwszego dnia nawiązania stosunku pracy.
Ile czasu należy przechowywać ewidencję czasu pracy?
Pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację przez cały okres zatrudnienia, a także przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.
Jak przechowywać ewidencję czasu pracy?
Ewidencję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od osób nieuprawnionych, postronnych. Może to być zamykany pokój, sejf lub system o ograniczonym dostępie. Dokumenty muszą jednak być łatwo dostępne dla uprawnionych osób, takich jak pracownicy, przedstawiciele organów nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy lub sądu.
Jak rozliczać ewidencję czasu pracy?
Można rozliczać ewidencję czasu pracy ręcznie, jak i przy użyciu programów komputerowych i aplikacji mobilnych, które ułatwiają rozliczenia i automatyzują wiele czynności. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od wielkości firmy, liczby pracowników, specyfiki pracy i indywidualnych potrzeb pracodawcy.
Za jaki okres powinna być prowadzona ewidencja czasu pracy?
W przypadku standardowego systemu pracy (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, 5 dni w tygodniu) okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 4 miesiące. Oznacza to, że ewidencja musi być rozliczania nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.
Czy ewidencja czasu pracy jest obowiązkowa?
Jest obowiązkowa dla każdego pracodawcy w Polsce. Wynika to z art. 149 Kodeksu pracy, który nakazuje pracodawcy prowadzenie ewidencji czasu pracy w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.
Czy ewidencję czasu pracy trzeba drukować?
EOd 1 stycznia 2019 r. nie musi być drukowana. Zgodnie z art. 9411 §1 Kodeksu pracy, dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy może być prowadzona w formie elektronicznej, która jest równoważna z dokumentacją pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci papierowej.
Dla kogo nie trzeba prowadzić ewidencji czasu pracy?
Bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy dla wszystkich swoich pracowników. Wyjątki dopuszczają brak tego typu dokumentacji dla:
 • pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy,
 • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
 • pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.
Co grozi za brak ewidencji czasu pracy?
Za brak ewidencjonowania przepracowanych godzin pracodawcy grozi kara grzywny. Wysokość kary może sięgać od 1000 zł do 30 000 zł. W wyjątkowych sytuacjach brak ewidencji czasu pracy może być również uznany za przestępstwo i skutkować karą pozbawienia wolności do 5 lat. Dotyczy to sytuacji, w których pracodawca celowo fałszuje lub niszczy ewidencję czasu pracy w celu pokrzywdzenia pracowników.

Wybrane referencje

Nitroerg S.A. (grupa KGHM Polska Miedź S.A.) - System Rejestracji...
Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. - firma świadcząca usługi w...
Urząd Skarbowy Warszawa - Firma AutoID Polska S.A. wspólnie z...
Investgas S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu...
Mota-Engil Central Europe S.A. - System Ewidencji Osób pracujących...
Wydział łączności i obsługi informatycznej Wyższej Szkoły...

Nasi Klienci:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie - ABBYY FlexiCapture, dostawa specjalistycznego skanera
 • Alstom Konstal S.A. - System Gospodarki Magazynowej oraz Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię kodów kreskowych
 • Alstom Konstal S.A. - System Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Alstom Konstal S.A. - Wprowadzenie technologii kodów kreskowych do procesów produkcyjnych
 • Auto-Gum Kraków - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • AXA STENMAN POLAND Sp.z o.o. - System Rejestracji Czasu Pracy
 • Befaszczot Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli Sp-nia Inwalidów - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Centrum Onkologii Instytut - ABBYY FlexiCapture
 • CTL Haldex S.A. - Wdrożenie Systemu Ewidencji Pojazdów
 • Drutex S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • EDF Elektrownia Rybnik S.A. - Wykonanie audytu bezpieczeństwa sieci oraz obiektów w Elektrowni.
 • EDF Elektrownia Rybnik S.A. - Wykonanie koncepcji zabezpieczenia teletechnicznego w Elektrowni.
 • Eko-Okna Pietrowice Wielkie - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Eltronic - dostawa czytników kodów kreskowych.
 • Euronet Polska Sp. Z o.o. - dostawa czytników kodów kreskowych.
 • Fabryka Taśm Transportowych Wolbrom S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Ferax Sp. z o.o. „Gatta” - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • GE Power Controls - System rozliczania czasu pracy na zleceniach produkcyjnych
 • Getinge Group - wiodący światowy dostawca technologii dla służby zdrowia, nauki i przemysłu.– usprawnienie pracy dzięki ABBYY FineReader Corporate
 • Goodyear Dębica - System Kontroli Dostępu w oparciu o terminale biometryczne Virdi AC-6000 i Virdi AC-2100
 • Hotel Holiday Inn Kraków City Center - System Kontroli Dostępu
 • Hotel Holiday Inn Kraków City Center - System Kontroli Dostępu (2)
 • Igloo Bochnia - Wprowadzenie technologii RFiD do procesów produkcyjnych
 • IMPEL S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - Sterownie bramkami obrotowymi w systemie Kontroli Dostępu
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy
 • Imperial Tobacco Polska S.A. - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pieszym i Transportem.
 • Imperial Tobacco Polska S.A.- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pojazdów - radiowe bezobsługowe zarządzanie Parkingiem, szlabanami, bramkami obrotowymi oraz furtami stadionowych. Odczyt tablic rejestracyjnych na bramach wjazdowych.
 • INTER-CAR-II Sp. z o.o. MERCEDES - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o terminale biometryczne Virdi 4000
 • Investgas S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Investgas S.A. - System Monitoringu Wizyjnego.
 • Investgas S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku - Rozbudowa Systemu Rejestracji Czasu Pracy
 • Konspol Holding S.A. - System Kontroli Dostępu
 • Konspol Holding S.A. - System kontroli produkcji z wykorzystaniem technologii biometrycznej
 • Konspol Holding S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Konspol Holding S.A. - System Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię biometryczną.
 • Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. - firma świadcząca usługi w zakresie realizacji projektów, związanych z infrastrukturą kolejową, modernizacją linii kolejowych oraz montażem urządzeń sterowania ruchem kolejowym usprawnia pracę biurową dzięki ABBYY FineR
 • Limatherm S.A., Limanowa - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o terminale biometryczne Virdi 4000
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o. – dostawa terminali inkasenckich.
 • Ministerstwo Gospodarki - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Mostostal Warszawa S.A. - System Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy
 • Mota-Engil Central Europe S.A. - System Ewidencji Osób pracujących terenowo.
 • Mota-Engil Central Europe S.A. - System Kontroli Dostępu
 • Narodowy Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Nitroerg S.A. (grupa KGHM Polska Miedź S.A.) - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • NordZucker Polska Sp. z o.o. - Sterownie bramkami obrotowymi w systemie Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.
 • NordZucker Polska Sp. z o.o. - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Oknoplast S.A - Sterownie bramkami obrotowymi w systemie Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.
 • Oknoplast S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy, Kontroli Dostępu oraz Parkingowy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków - Obsługa szlabanów poprzez anteny dalekiego zasięgu RFiD.
 • PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków - System Rejestracji Czasu Pracy
 • PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pieszym i Transportem.
 • PGNiG S.A. - Usługa wykonania inwentaryzacji zleconej z wykorzystaniem kodów kreskowych.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - System jednokrotnego logowania SSO – kontrola dostępu do sieci komputerowej.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - System zarządzania zasobami IT oraz licencjami.
 • Powiatowy Urząd Pracy Myślenice - Wykonanie audytu bezpieczeństwa sieci komputerowej.
 • Protan-Elmark Stęszew-Dębienko - System Rozliczania Zleceń Produkcyjnych w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Protan-Elmark Stęszew-Dębienko - Wprowadzenie technologii kodów kreskowych do procesów produkcyjnych
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO - System Kontroli Dostępu.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO - System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Regionalna Izba Obrachunkowa - organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych usprawnił pracę dzięki programowi ABBYY FineReader
 • Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. - Dostawa Etykiet i materiałów eksploatacyjnych.
 • Rozszerzenie współpracy pomiędzy AutoID Polska S.A. i Eko-Okna o System Obsługi Stołówki
 • Sienna Hotel Sp. Z o.o. - System zarządzania majątkiem (inwentaryzacyjny) w oparciu o technologię kodów kreskowych.
 • Sienna Hotel Sp. Z o.o. – Usługa wykonania inwentaryzacji zleconej z wykorzystaniem kodów kreskowych.
 • SPZOZ w Wieluniu - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • Stock Polska S.A. - Obsługa szlabanów, bramek obrotowych oraz furt stadionowych przez karty zbliżeniowy.
 • Stock Polska S.A. - Sterownie furtami wysokimi w systemie Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.
 • Stock Polska S.A. - System Kontroli Dostępu.
 • Stock Polska S.A. - System Rejestracji Czasu Pracy
 • Stock Polska S.A. - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Pieszym i Transportem.
 • Szpital im. Śniadeckiego Nowy Sącz - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.
 • TVN 24 Sp. z o.o. - dostawa systemu „Kontroli Dostępu" w oparciu o technologię biometryczną oraz technologię kart zbliżeniowych
 • United Nations Department of Safety and Security - system Kontroli Dostępu oparty o technologię RFiD
 • Uniwersytet Jagielloński Centrum Analiz Jakości Kształcenia - ABBYY FlexiCapture
 • Urząd Miasta Olsztyn - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o terminale biometryczne Virdi 4000
 • Urząd Miejski w Oławie. Firma AutoID Polska S.A. udostępniła oprogramowanie ABBYY FineReader w wersji Corporate. Rozpoczęcie pracy z programem pozwoliło na uzyskanie oszczędności oraz podwyższenia jakości pracy
 • Urząd Skarbowy Warszawa - Firma AutoID Polska S.A. wspólnie z producentem oprogramowania OCR ABBYY udostępniła oprogramowanie ABBYY FineReader Corporate. Pozwoliło to na uzyskanie instytucji wymiernych oszczędności oraz podwyższenia jakości pracy
 • Urząd Statystyczny Kraków - System Monitoringu Wizyjnego.
 • Volkswagen Bank Polska S. A. - dostawa systemu „Kontroli Dostępu - Rejestracji Czasu Pracy" w oparciu o technologię kart zbliżeniowych
 • Wojewódzki Sąd Administracyjne we Wrocławiu - ABBYY FineReader
 • Wydział łączności i obsługi informatycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - wdrożenie technologi OCR bazującej na oprogramowaniu ABBYY FineReader i Flexi Capture
 • Zakłady Metalowe "Postęp" S.A. Zabrze - System Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o technologię biometryczną i karty zbliżeniowe.

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies