Zamknij
wyszukaj na stronie

Pracownicze grzeszki i czas pracy — 14 niewłaściwych zachowań pracowników branży produkcyjnej

W branży produkcyjnej zachowanie pracowników ma kluczowe znaczenie dla efektywności i jakości pracy. Niektórzy popełniają  przewinienia, które mogą wpłynąć na wyniki finansowe firmy, a także ich bezpieczeństwo oraz zdrowie. W niniejszym artykule przeanalizujemy aż 14 najczęstszych grzeszków pracowników branży produkcyjnej związanych z czasem pracy. Warto poznać te zachowania, aby wiedzieć, jak podwładni oszukują pracodawców, zweryfikować nieprawidłowe postawy oraz poprawić jakość działania zatrudnionych osób.

Spis treści:

 1. Definicja oszustwa w zakresie czasu pracy
 2. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie czasu pracy — kiedy doszło do nadużycia?
 3. Niewłaściwe zachowania pracowników branży produkcyjnej a czas pracy
 4. Ile pracodawca traci na oszustwach w zakresie czasu pracy?

Definicja oszustwa w zakresie czasu pracy

Bardzo wiele kwestii związanych z ewidencją pracowniczą jest określonych przez prawo. Dotyczy to także zagadnienia oszustw w zakresie ewidencjonowania czasu pracy, którego czasem dopuszczają się pracownicy firm produkcyjnych. Zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, zatrudniających wiele osób w różnych trybach, mogą czuć się bezkarni. Do oszustwa dochodzi wtedy, gdy pracownik nie przestrzega ustalonych ram czasowych pracy, a mimo to otrzymuje pełne wynagrodzenie. Wiele osób zapomina, że w momencie podpisania umowy o pracę lub cywilnoprawnej, obie strony wyrażają zgodę na jej warunki, a zatrudniani zobowiązują się do wykonania określonego zakresu obowiązków za dane wynagrodzenie. Niespełnianie warunków kontraktu to oszustwo.

Należy jednak pamiętać, że nie każde drobne odstępstwo od ustalonego planu pracy można uznać za przewinienie związane z czasem pracy. Niewielkie opóźnienia czy krótkie przerwy na kawę albo niezwiązane z pracą rozmowy z innymi pracownikami nie są zaliczane do tej grupy. Warto także wspomnieć, że pracodawca ma obowiązek udzielenia przerwy podwładnemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z artykułem 134 Kodeksu Pracy „jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy”. Dobrą praktyką jest także zezwolenie na taką pauzę osobom zatrudnianym na innych warunkach.

Nieprzestrzeganie zasad w zakresie czasu pracy — kiedy doszło do nadużycia?

Kiedy więc można mówić o przewinieniu, oszustwie w zakresie czasu pracy? Należy pamiętać, że bardzo często kreatywność pracowników nie ma granic i czasem może być wykorzystywana przeciwko pracodawcy. Nadużycie może wystąpić w różnych formach, ale w ogólnym sensie polega na nieuczciwym działaniu pracownika, w celu zmiany faktycznego czasu pracy lub wynagrodzenia za wykonane obowiązki

Co do zasady uznaje się, że do oszustwa w zakresie czasu pracy doszło, gdy spełnione zostały poniższe warunki:

 • wynika z nieuczciwego działania pracownika, które ma na celu zmianę na własną korzyść rzeczywistego czasu pracy lub wynagrodzenia za nią;
 • działanie to powoduje szkodę dla pracodawcy; może ona mieć charakter materialny bądź nie;
 • błąd nie jest efektem przypadku lub pomyłki, ale celowego, przemyślanego działania pracownika, którego celem jest zamiar oszustwa, działanie jest celowe podjęte w złym zamiarze.

Wykrywanie nadużyć

Niewłaściwe zachowania pracowników branży produkcyjnej a czas pracy

Tak jak wspomniano wcześniej, przewinienia pracowników w kontekście czasu pracy mogą odnosić się do różnych sytuacji, w których nie przestrzegają oni ustalonych zasad w tym aspekcie w swoim miejscu pracy. Poniżej przedstawiamy aż 14 przykładowych sytuacji, na które warto zwrócić uwagę, czy nie powtarzają się nagminnie w firmie.

 1. Jak pierwsze należy wymienić zgłoszenie nieprawdziwych informacji dotyczących czasu pracy — pracownik zgłasza fikcyjne dane co do czasu pracy, np. podczas składania raportów czy podpisywania listy obecności, aby uzyskać dodatkowe wynagrodzenie lub uniknąć sankcji, które związane byłyby z brakiem pobytu na stanowisku pracy w określonych godzinach. Powoduje to utrudnienia w prowadzeniu działalności firmy i naraża ją na koszty finansowe.
 2. Z niewłaściwym godzinami pracy bardzo często może wiązać się także buddy punching, czyli sytuacja, w której jeden z pracowników podbija kartę czasu pracy za swojego kolegę, koleżankę co prowadzi do fałszowania informacji dotyczących czasu rozpoczęcia i zakończenia ich pracy. Praktyki takie nie tylko powodują fałszerstwa w zakresie rejestracji czasu pracy, ale podobnie jak inne w znaczny sposób naruszają zasady etyczne współpracy.
 3. Nielegalne korzystanie z systemów rejestracji czasu pracy — pracownik manipuluje systemem rejestracji czasu pracy, aby uzyskać korzyści finansowe.
 4. Spóźnienia — podwładny nagminnie nie stawia się punktualnie w pracy lub spotkania służbowe, co nie tylko sprawia, że czas jego pracy jest krótszy, mniej efektywny, ale także może stawiać firmę w złym świetle.
 5. Wcześniejsze wyjścia z pracy — pracownik kończy pracę przed ustalonym czasem bez uzasadnionej przyczyny, a także bez poinformowania o tym fakcie przełożonego oraz uzyskania jego pozwolenia na takie działanie.
 6. Praca w nadgodzinach bez zgody przełożonego — zatrudniony pracuje poza ustalonymi godzinami pracy bez uzyskania aprobaty kierownika, szefa. Co do zasady w wielu umowach zapisane są godziny pracy, które powinny być respektowane, a działanie służbowe poza nimi powinno być uzasadnione oraz zgłoszone przełożonemu.
 7. Ze wspomnianą wcześniej kwestią wiąże się praca w dni wolne — pracownik pracuje w dni wolne bez uzyskania wcześniejszej zgody od przełożonego. Działanie takie to także niewłaściwe zachowanie podwładnego w kontekście czasu pracy.
 8. Warto także wspomnieć o kolejnym z oszustw, jakim jest nieprzestrzeganie limitów czasu pracy. Pracownik, który przekracza próg godzinowy ustalony przez prawo lub firmę powoduje, że ryzyko wypadku przy pracy wzrasta, a jego działanie jest mniej wydajne.
 9. Zmiana godzin pracy bez uzgodnienia — pracownik zmienia godziny pracy bez wcześniejszego uzgodnienia z przełożonym, co wpływa negatywnie na organizację pracy w firmie i może prowadzić do opóźnień w realizacji projektów.
 10. Wykorzystywanie czasu pracy do celów osobistych — pracownik zbyt często przerywa pracę, a także wykorzystuje czas służbowy do załatwiania prywatnych spraw. Co ważne, nie zawsze wiąże się to z opuszczeniem stanowiska pracy, przez co nadużycie to jest trudniejsze do wykrycia.
 11. Przedłużanie przerw — tak jak wspomniano wcześniej, prawo do przerwy jest określone w przepisach, jednakże samodzielne wydłużenie jej przez pracowników jest nadużyciem w zakresie czasu pracy oraz działaniem na szkodę pracodawcy.
 12. Skoro o przerwach mowa warto także wspomnieć o zbyt częstym korzystaniu z nich — pracownik zbyt często przerywa wykonywanie swoich obowiązków, co prowadzi do obniżenia wydajności pracy i opóźnień w realizacji zadań. Dodatkowo otrzyma on wynagrodzenie za czas, który poświęcony jest na odpoczynek, a nie wykonywanie obowiązków zawodowych.
 13. Brak zgłoszenia nieobecności — podwładny nie informuje swojego przełożonego o planowanej nieobecności lub chorobie, co utrudnia organizację pracy, a także sprawia, że produkcja nie jest tak wydajna, jak zaplanowano, co może powodować starty finansowe dla przedsiębiorstwa, które wynikają jedynie z winy pracownika.
 14. Niezgłaszanie urlopów — podwładny nie zgłasza urlopów lub korzysta z nich bez uprzedniego uzgodnienia z przełożonym, co utrudnia organizację pracy w firmie i może prowadzić do opóźnień w realizacji projektów.

Wszystkie powyższe sytuacje mogą być uznane za przewinienia pracowników w kontekście czasu pracy. Naruszają one ustalone zasady dotyczące czasu pracy w firmie, a także współżycia społecznego i mogą prowadzić do obniżenia jakości pracy oraz niekorzystnego wpływu na wyniki finansowe firmy. Dodatkowo brak dyscypliny w zakładzie pracy wpływa negatywnie na pracę całego zespołu i utrudnia realizację celów przedsiębiorstwa.

Ważne jest, aby pracodawcy mieli jasno określone zasady dotyczące czasu pracy i w przypadku naruszeń nie pozostawali bezkarni.

Ile pracodawca traci na oszustwach w zakresie czasu pracy?

Nie sposób jednoznacznie określić, ile pracodawca traci na oszustwach pracowników związanych z czasem pracy. Zależy to od wielu czynników, takich jak: wielkość firmy, liczba pracowników, branża, godziny pracy, stawki wynagrodzenia i stopień nadużyć. Jednakże szacuje się, że oszustwa pracowników w zakresie czasu pracy kosztują pracodawców ogromne sumy pieniędzy rocznie. Według raportu firmy Software Advice, pracodawcy w Stanach Zjednoczonych tracą każdego roku około 400 miliardów dolarów z powodu oszustw w zakresie czasu pracy. W Polsce niestety brak dokładnych badań w tej kwestii, ale można założyć, że kwoty te są również znaczne. W naszym kalkulatorze strat można sprawdzić, jak duże koszty w skali roku są ponoszone jedynie przez spóźnienia i wcześniejsze wyjścia pracowników, co pozwoli na uzyskanie wstępnego obrazu sytuacji w firmie.

Warto także podkreślić, że oszustwa związane z czasem pracy mogą nie tylko powodować, że pracownicy są zbyt hojnie wynagradzani. Przyczyniają się także do innych kosztów, takich jak administracyjne związane z audytami i weryfikacją godzin pracy, ponoszonymi na rekrutację i szkolenie nowych pracowników, uiszczanie kar za naruszenia przepisów prawa pracy. Mają one także negatywny wpływ na morale i zaangażowanie pracowników.

W związku z tym wdrożenie odpowiednich procedur i narzędzi, które pomogą w wykryciu oszustw związanych z czasem pracy oraz w zapobieganiu im, może przynieść duże korzyści finansowe dla firmy. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Jak chronić swoją firmę przed zagrożeniami związanymi z czasem pracy? Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców!

Zaufali nam

Kontakt

Godziny otwarcia biura:
pon - pt 9.00 do 16.30

Wsparcie techniczne:
pon - pt 9.00 do 16.00

autoid@autoid.pl
+48 12 260 16 50
ikona kontaktu
Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Kontakt
X
Chcesz wiedzieć więcej? - wypełnij formularz, a my skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie. Wyświetl pełną treść zgody.
Zarządzaj plikami cookies